HomeSign UpLog In ....:::: Sjetlost Vjere ::::.... Petak, 22-Jun-2018, 9:28 PM
  Poslanica o akidi - šejh Muhammed b. Abdul-Vehhab - Forum Welcome Musafir | RSS

[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum » Islamske Teme » Korisna uputstva za sretan život » Poslanica o akidi - šejh Muhammed b. Abdul-Vehhab
Poslanica o akidi - šejh Muhammed b. Abdul-Vehhab
Mladi-MuslimanDatum: Subota, 31-Okt-2009, 10:21 PM | Poruke # 1
Super Level 10
Grupa: Super Administrator
Poruka: 419
Status: Offline
Šejhul-islam, 'alimun-rebbani, obnovitelj islamske da'ave i hanifijskog milleta, jedinstven međ' ulemom i pobožnjacima, šejh Muhammed b. Abdul-Vehhab rhm., Allah ga nagradio svakim dobrom, i u džennetu ga nastanio bez polaganja računa, je, kao odgovor na postavljeno pitanje o 'akidi, od strane stanovnika Kasima, Saudijska Arabija, rekao:

Prizivam Allaha za svjedoka i meleke koji su oko mene, a pozivam i vas za svjedoke: da sam ubjeđen i da vjerujem samo u ono u šta je ubjeđena i vjeruje spašena skupina (firka nadžija), ehlu-sunnet vel-džema'at, poput imana i vjerovanja u Allaha i Njegove meleke, i Njegove knjige, i Njegove poslanike, i proživljenje poslije smrti, i vjerovanja u kader-određenje bilo ono dobro ili loše.

U iman i vjerovanje u Allaha dž.š., spada i čvrsto vjerovati u ono čime je opisao samoga Sebe, u Svojoj knjizi, preko jezika Svoga poslanika s.a.w.s., bez ikakvog izvitoperivanja tih značenja (tahrif), niti negiranja istih (ta'atil). Ubjeđenja sam da nema ništa ravno niti slično Allahu dž.š., i On je taj koji sve čuje i sve vidi. Ne negiram Mu ono čime je Sam Sebe opisao, niti izvrćem riječi sa njihova mjesta, niti sm nevjernik u Njegova imena i svojstva, niti im pripisujem kakvoću (tekjif), niti uspoređujem Njegova svojstva sa svojstvima stvorenja. Allahu dž.š., nema slična, niti Mu ima ravna, niti ima ortaka, i On se nikako ne poistovjećuje ni sa jednim od Svojih stvorenja.

Allah subhanehu ve te'ala najbolje poznaje Sebe i ostale, i On je najistinitije i najljepše riječi. Allah dž.š., je Sebe uzdigao visoko od onoga što Mu znaju pripisivati ljudi, oni koji govore o kakvoći Allahovih dž.š., svojstava (ehlu-tekjif), i oni koji Ga upoređuju sa stvorenjima (ehlu-temsil), kao i od onoga što Mu negiraju oni koji izvrću značenja riječima (ehlu-tahrif), i od onoga što apsolutno negiraju od značenja Njegovih riječi (ehlu-ta'atil). Allah dž.š., kaže: „Veličanstven je Gospodar tvoj, Dostojanstveni, i daleko je od onoga kako Ga oni opisuju! & i neka je mir nad poslanicima & i neka je hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova!“ (el-Saffat, 180-182.)

Uspješna skupina su sredina između sekte kaderijja i džebrijja kada su u pitanju Allahova dž.š., djela i postupci. Kada su u pitanju Allahove dž.š., prijetnje, oni su sredina između sekte murdžijja i haridžijja. Kada je u pitanju oblast dina i imana oni su sredina između sekti haridžija i mu'utezila, i murdžijja i džehmijja. Kada su u pitanju ashabi Allahovog Poslanika s.a.w.s., oni su sredina između šijja i haridžijja.

Ubjeđenja sam da je Kur'an Allahov dž.š., govor, koji je objavljen i nije stvoren. Od Allaha je i Njemu će se vratiti. Allah dž.š., je tim riječima u punom svjetlu zborio. Objavio ga je Svome robu i poslaniku, povjereniku objave Svoje, predstavniku Svome međ' robovima Svojim, Muhammedu s.a.w.s..

Vjerujem da Allah dž.š., radi ono što On želi, i ništa se ne dešava mimo Njegove volje, niti se išta može desiti mimo Njegove volje, niti je išta od stvorenog pošteđeno Njegovog kadera i odredbe. Sve se dešava po Njegovom planu, i niko ne može izaći iz granica Njegovog kadera, i niko ne može postupati drugačije od onoga kako je zapisano u Levhil-Mesturu (knjizi ispisanoj).

Vjerujem u sve ono o čemu nas je obavijestio Poslanik s.a.w.s., od svega što će se desiti nakon smrti. Vjerujem u kaburska iskušenja i uživanja, i vjerujem u to da će se duše u tijela povratiti, kada će ljudi stati pred Allahom dž.š., goli, bosi i neobrezani, kada će im se približiti Sunce, i kada će biti uspostavljen Mizan-Vaga, kojom će se vagati djela ljudska. Allah dž.š., kaže: „Pa kad se u rog puhne, tada rodbinskih veza među njima neće biti i jedni druge neće ništa pitati. 102. Oni čija dobra djela budu teška, oni će želje svoje ostvariti, 103. a oni čija dobra djela budu lahka, oni će posve izgubljeni biti, u džehennemu će vječno boraviti, 104. vatra će im lica pržiti i iskešenih zuba će u njemu ostati.“ (el-Mu'minun, 102-103.)

Na drugom mjestu, Allah dž.š., kaže: „Onaj u koga njegova dijela budu teška & U ugodnu životu će živjeti, & a onaj u koga njegova dijela budu lahka & boravište će mu bezdan biti. & A znaš li ti šta će to biti? & vatra užarena!“ (el-Kari'ah, 7-11.) Tada će se dijeliti divani – knjige s pribilježenim djelima, pa će imati onih kojima će knjiga djela biti data u desnu ruku njihovu, ali će imati i onih kojima će knjiga njihova biti data u lijevu ruku njihovu.

Vjerujem u havd i vrelo našeg poslanika Muhammeda s.a.w.s., koje će postojati na kijametskom danu, čija je voda bjelja od mlijeka i slađa od meda a posude su mu zvijezde sa nebesa. Ko sa tog vrela popije gutljaj vode nakon toga više nikada neće ožednjeti.

Vjerujem da je Sirat-ćuprija postavljena preko džehennema, preko koje će ljudi prolaziti shodno djelima koja budu imali.

Vjerujem u šefa'at i zauzimanje poslanika Muhammeda s.a.w.s., na Sudnjemu Danu, kao i to da je on prvi šefadžija, i prvi kome će biti dozvoljeno da se zauzima za drugoga. Šefa'at i zauzimanje Poslanika s.a.w.s., negiraju samo novotari i oni koji su skrenuli sa pravoga puta, ali opet naznačavamo da će se šefa'at desiti tek nakon izuna i dozvole i raziluka i zadovoljstva Božijega. Allah dž.š., kaže: „...i oni će se samo za onoga kojim On bude zadovoljan zauzimati...“ (el-Enbija', 28.) Na drugom mjestu Allah dž.š., kaže: „Ko se može pred Njim zauzimati za nekoga bez dopuštenja Njegova?!“ (el-Bekara, 255.) Allah dž.š., kaže: „A koliko na nebesima ima meleka čije zauzimanje nikome neće biti od koristi, sve dok Allah to ne dozvoli onome kome On hoće i u korist onoga s kojim je On zadovoljan.“ (el-Nedžm, 26.)

Allah dž.š., je zadovoljan samo s onim ljudima koji budu na šehadetu i tevhidu, i neće dozvoliti zauzimanje i šefa'at nikome osim njima. Što se tiče mušrika i idolopoklonika oni nemaju pravo na šefa'at i zauzimanje. Allah dž.š., kaže: „Svaki čovjek je odgovoran za ono što je radio, 39. osim sretnika, 40. oni će se u džennetskim bašćama raspitivati 41. o nevjernicima: 42. »Šta vas je u Sekar dovelo?« 43. »Nismo« – reći će – »bili od onih koji su molitvu obavljali 44. i od onih koji su siromahe hranili, 45. i u besposlice smo se sa besposlenjacima upuštali, 46. i Sudnji dan smo poricali, 47. sve dok nam smrt nije došla.« 48. Njima posredovanje posrednika neće biti od koristi.“ (el-Muddessir, 40-48.)

Vjerujem da su džennet i džehennem stvoreni, i da danas postoje, i da neće nestati. Vjernici će svojim očima vidjeti svoga Gospodara na Sudnjemu Danu, isto kao što gledaju u puni mjesec u mrkloj noći, bez ikakve poteškoće za vid.

Vjerujem da je naš poslanik Muhammed s.a.w.s., pečat svim vjerovjesnicima i poslanicima, i čovjek neće biti vjernik sve dok ne povjeruje u njegovu poslanicu, i dok ne posvjedoči njegovom poslanstvu. Najvrijedniji čovjek iz njegovog ummeta je Ebu Bekr el-Siddik, a potom Omer el-Faruk, a potom Osman Zul-Nurejn, a potom Ali b. Ebi Talib el-Murteda, a potom još šestorica kojima je obećan džennet, a potom učesnici bitke na Bedru, a potom učesnici davanja prisege na vjernost kod drveta (bej'atur-ridvan), a potom ostali ashabi, Allah bio svima njima zadovoljan.

Volim ashabe i drugove Allahova Poslanika s.a.w.s., i spominjem njihova dobra djela, i molim Allaha dž.š., da bude zadovoljan njima, i tražim im oprosta od Njega, i suzdržavam se od eventualnih loših djela njihovih, i neraspravljam se kada je u pitanju spor koji je kasnije nastao među njima. Ubjeđenja sam da su oni najvrijedniji, postupajući po riječima Allaha dž.š., koji kaže: „Oni koji poslije njih dolaze – govore: »Gospodaru naš, oprosti nama i braći našoj koja su nas u vjeri pretekla i ne dopusti da u srcima našim bude imalo zlobe prema vjernicima; Gospodaru naš, ti si, zaista, dobar i milostiv!«“ (el-Hašr, 10.) Molim Allaha dž.š., da bude zadovoljan i sa majkama vjernika, očišćenim od svake vrste zla.

Potvrđujem postojanje kerameta i počasti od Allaha dž.š., spram Njegovih evlija'a - Njemu bliskih osoba, kao i to da imaju izvjesna otkrovenja i mukašefate, s naznakom da i pored svega toga nemaju nikakva udjela u Allahovom dž.š., hakku. Od njih se ne moli i ne traži ono što ne može učiniti niko osim Allah dž.š..

Ne svjedočim ni za jednog muslimana da će da uđe u džennet ili džehennem, izuzev onih za koje je Poslanik s.a.w.s., posvjedočio. Nadam se džennetu za dobrog muslimana, i plašim se džehennema za lošeg muslimana. Ne proglašavam nikog od muslimana nevjernikom zbog velikog grijeha, i ne izvodim ga iz okrilja islama zbog toga. Smatram da je džihad propisan, sa svakim imamom i vođom, dobar ili loš bio. Obavljati namaz u džematu za njima je dozvoljeno, s naznakom da je džihad propisan od onda od kada je Allah dž.š., poslao Muhammeda s.a.w.s., pa sve do zadnjeg muslimana koji će se boriti protivu Dedždžala. Džihad na Allahovom dž.š., ne ometa ni nepravda nepravednih, niti pravda pravednih!

Smatram da je obaveza slušati i pokoravati se imamima i vođama muslimana, dobri ili loši bili, sve dok nam ne narede grijeh prema Allahu dž.š.. Ko preuzme na sebe hilafet, i ljudi se na njemu slože i budu zadovoljni njime, ili ih svojom sabljom nadvlada sve dok nije postao halifa – obaveza je pokoriti mu se i zabranjeno je ustati protivu njega.

Smatram da je propisano bojkotovati novotare i od njih se udaljavati sve dok se ne pokaju, i prema njima djelujem shodno njihovoj vanjštini, dok njihove nutrine prepuštam Allahu dž.š.. Ubjeđenja sam da je svaka izmišljena stvar u vjeri – bid'at/novotarija.

Ubjeđenja sam da je iman riječ jezika, i djelo tijela i ubjeđenje srca; jača i raste zbog pokornosti i dobrih djela, dok slabi i opada zbog grijeha i loših djela. Iman se sastoji od sedamdeset i nekoliko grana. Najveća od tih grana su riječi šehadeta La Ilahe Illallah, dok je najniža od tih grana imana ukloniti prepreku s puta. Smatram da je obaveza naređivati da se čini dobro, i zabranjivati zlo, onako kako to muhammedanski čisti šeri'at zahtijeva.

Ovo bi bila 'akida ukratko, koju napisah pri čistoj svijesti i savjesti, kako bi ste imali uvid u ono što je kod mene. Allah dž.š., je svjedok onome što zborimo.

Nakon ovoga, poznato vam je da znam da vam je stiglo pismo od Sulejmana b. Suhejma, kojeg je prihvatio i u njega povjerovao jedan dio onih koji se pripisuju 'ilmu i znanju kod vas, a Allah dž.š., najbolje zna da je taj čovjek izmislio na mene stvari koje nikada nisam rekao, niti su mi kad pale na pamet, poput toga:

1. Da ja smatram neispravnim pravne knjige sva četri mezheba!?
2. Da ja kažem da su ljudi na ničemu nakon prvih 600 godina islama!?
3. Da kažem za sebe da sam mudžtehid i da nisam ovisan o taklidu!?
4. Da ja kažem da je razilaženje uleme – propast!?
5. Da navjernikom smatram onoga ko tevesul čini putem pobožnjaka!?
6. Da nevjernikom smatram Busajrija zbog njegovih riječi: „O najčasnije stvorenje“!?
7. Da kažem: Kada bih bio u stanju srušiti kubbe s Poslanikovog s.a.w.s., groba – srušio bih je!?
8. Da kažem: Kada bih se pitao Ka'abom, makao bih joj metalni oluk za kišnicu (mizab), a stavio bih drveni!?
9. Da smatram da je haram posjetit poslanikov s.a.w.s., grob!?
10. Da zabranjujem posjet grobova svojih roditelja ili ostalih!?
11. Da nevjernikom smatram onoga ko se zakune nečim drugim mimo Allaha dž.š.!?
12. Da nevjernikom smatram Ibnul-Farida ili Ibnu 'Arebija!?
13. Da sam spalio djelo „Dela'ilul-Hajrat“, (od šejha Muhammed b. Abdurrahman b. Ebi Bekr el-Džezuli el-Semlali el-Šerif el-Haseni)!?
14. Da djelo „Revdur-Rejjahin“, (od šejha Abdullaha b. Es'ada el-Jafi'ija), nazivam imenom „Revduš-Šejatin“!?

Moj odgovor na sve ove optužbe je sljedeći: „Subhanallah; ovo su velike potvore!“ I odprije je poslanik Muhammed s.a.w.s., bio potvaran time da psuje i vrijeđa Isa'a sina Merjeminog, ili da psuje i vrijeđa dobre pobožnjake; kako su im se srca uzličila u izmišljanju laži i lažnom svjedočenju. Allah dž.š., kaže: „Laži izmišljaju samo oni koji u Allahove riječi ne vjeruju; to su pravi lažljivci.“ (el-Nahl, 105.) Poslanika s.a.w.s., su potvarali time da tvrdi: Meleki i 'Isa i 'Uzejr će biti u džehennemu, što je bio povod objavi sljedećeg ajeta: „A oni kojima smo još prije lijepu nagradu obećali, oni će od džehennema daleko biti.“ (el-Enbija', 101.)

Što se tiče drugih pitanja poput toga: da smatram da islam nekog čovjeka neće biti ispravan sve dok ne nauči i spozna značenja riječi „La Ilahe Illallah“, ili: da ja podučavam svakoga ko mi dođe značenjima tih riječi, ili: da nevjernikom smatram onoga ko se zavjetuje nekom drugom mimo Allaha dž.š., ili: da je kufr-nevjerstvo prinošenje žrtava i kurbana nekom drugom mimo Allaha dž.š., i da je takvo meso haram za jesti – ovo su sve tačni i ispravni odgovori, i ja ove stavove u potpunosti zastupam, i za njih imam potporu u riječima Allaha dž.š., i Njegova Poslanika s.a.w.s., kao i u riječima prijašnje uleme poput četvorice imama mezheba i ostalih. Ako mi Allah dž.š., omogući sve ću ove odgovore potanko objasniti u zasebnom djelu, inša'allahu te'ala.

Na kraju, uvjek imajte na umu i duboko razmišljajte o riječima Allaha dž.š.: „O vjernici, ako vam nekakav griješan čovjek donese kakvu vijest, dobro je provjerite, da u nezananju nekome zlo ne učinite, pa da se zbog onoga što ste učinili pokajete.“ (el-Hudžurat, 6.)

Preuzeto iz djela:
Mu'ellefat Muhammed b. Abdul-Vehhab, 1/8.
El-Durer el-Senijje fil-Edžvibeh el-Nedždijjeh, 1/29.

 
Forum » Islamske Teme » Korisna uputstva za sretan život » Poslanica o akidi - šejh Muhammed b. Abdul-Vehhab
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:

 

Copyright @Svjetlost-Vjere © 2018
Free website builderuCoz